Ban chấp hành Công Đoàn:

 

1. Chủ tịch Công Đoàn: Bùi Văn Hiệp 

2. Phó chủ tịch Công Đoàn: Tống Thị Bích Vân

3. Nữ công: Đỗ Thị Hà Thanh