• Phạm Thị Thanh Thu: Kế toán
  • Trần Thị Tuyết: Văn thư
  • Phan Thị Phúc: Nhân viên y tế
  • Lê Thị Phương Anh: Cấp dưỡng
  • Lê Thị Lài: Cấp dưỡng
  • Trần Huệ: Bảo vệ